اشتراک ویژه

با اشتراک ویژه دیگر نگران امور پیشخوان دولت نباشید کلیه

خدمات جدید به اطلاع شما میرسد کلیه قبوض ماهانه اتوماتیک

پرداخت  و با ایمیل اختصاصی شما ثبت میشود ،خدمتی جدید

برای اولین بار در زاهدان دیگر وقت شما در اختیار خودتان هست

چون ما همه وقت خود را برای شما میگذاریم

برای اطلاعات بیشتر به دفتر مراجعه کنید یکبار برای همیشه

این هزینه شارژ صرف کلیه خدمات شما از جلمه قبوض ،سیم کارت و ....

برای مجتمع ها و شرکت هایی و افراد پر مشغله بسیار کاربردی باعث افزایش شدید هزینه و زمان  و بسیاری از گرفتاری ناشی از فراموش شدن امور پیشخوان  میشود برای همیشه فراموش میشود.