سامانه پیشخوان دولت 1130
ما به شما خدمات معتبر ارائه میدهیم!

1870481 بازدید ثبت شده سال قبل
1697 سفارش ثبت شده سال قبل

ثب نام کنتور گاز ///////////// کامل متعهد و مشاوره اختصاصی و کاملا تخصصی
ثبت نام انشعاب (کنتور) و امور مشترکین برق
ثبت نام انشعاب (کنتور) و امور مشترکین آب

 

 

جهت امور ثبت نام به آدرس گفته شده مراجعه کنید اطلاعات ذکر شده مختص این دفتر بوده، هیچ ضمانت اجرایی ندارد که دفتر دیگر باید آن را رعایت کند!!!

هیچ اطلاعات اضافه هم این مطلب به شما نمیدهد چون کلیه موارد قید شده روش اجرایی این دفتر بوده اصلا دفتر دیگر روش تشکیل پرونده متفاوتی میتواند داشته باشد

پس در صورت عدم مراجعه به دفتر 72241130 شده اصلا مطالعه نکنید چون اطلاعات بدست نمی آورید حتی اطلاعات اشتباه هم بدست می آورید،

اگر هم کسی استناد به مطلب این سایت میکند جز دفتر 72241130 مطمئن باشید مسلما دروغ محض میگوید